HIKMAH ZAKAT

419

Ku Asep Hulwani*

Islam agama rohmatan lil`alamin hartina agama anu ngabogaan rasa nyaahan ka sugrining mahluk anu kumelendang hirup di bumi ieu boh kana kaayaan alamna atanapi ka sakabeh mahlukna. Kukituna ajaran Islam nuntut jeung marentah ka panganutna nyaeta muslim kana kudu merhatikeun kana kaayaan alam jeung kaayaan papada mahluk hirup.

Dina lebah merhatikeun papada mahluk terutamana jeung papada Muslim, ajaran Islam marentahkeun Zakat, karana kahirupan Muslim oge henteu sakabehna kahirupanana cukup tapi loba anu kahirupanana masih kakurangan anu istilah Islam mah sok di sebut pakir miskin, samalah dina Islam Zakat ngajadi Rukun Islam anu katilu saenggeus sholat . Alloh geus ngajangjikeun ganjaran anu gede pikeun jelema anu migawena jeung ngancam ku siksaan anu banget pikeun jelema anu nishab zakat tapi henteu ngalaksanakeun.

Zakat hartina barang anu dikaluarkeun tina harta banda atawa badan kana jalan anu di tangtukeun sarta di pasrahkeun ka golongan jelema anu tangtu. Dina sajarah Islam Zakat mimiti di syareatkeun atawa diwajibkeun dina bulan Syawal taun 2 Hijriyah saenggeus diwajibkeunana Zakat Fitrah,

Ari Dalil anu jadi Dasar hukum wajibna Zakat nyaeta :
1.       QS An-nisa : 77 Anu hartina “Aradegkeun ku aranjeun Sholat jeung kudu kalaluarkeun ku aranjeun Zakat

2.       QS At-taubat : 103 Anu hartina : “ Geura pek bae cokot ku anjeun (Muhammad) sabagian tina harta-harta maranehna (kaom munafikin anu tarobat) pikeun shodaqoh-shodaqohna ( 2.5% tina jumlah kakayaanana): anjeun ngabersihkeunjeung nyucikeun maranehna ku eta sidekah (supaya maranehna jadi beresih tina dosa-dosanajeung ngabuktikeun yen enyaan tarobatna teh ku ngaluarkeun eta sidekah), jeung anjeun kudu ngadu`a pikeun maranehna (nu ngaluarkeun eta sidekah – sidekah zakat “Ajaarokallohu fi maa a`thoita wa baaroka laka fimaaa abqoita = mugi-mugi Alloh ngaganjar ka anjeun dina sakur nu ku anjeun  geus di sidekahkeun,oge  mugi-mugi Mantena maparin kaberkahan ka anjeun dina kakayaan nu tetep di anjeun”) karana saestuna du`a anjeun mah jadi rohmat (katentreman hate) pikeun maranehna , apan Alloh mah Nu maha ngadangu tur Nu Maha uninga”.

3.       Hadist Riwayat Imam Bukhori Muslim anu harina : “ Di adegkeunana Islam kana lima perkara nyaeta hiji nyaksikeun yen henteu aya pangeran anu wajib di sembah kajaba Alloh jeung nyaksikeun yen Nabi Muhammad eta utusa Alloh, kadua ngadegkeun sholat, katilu ngaluarkeun zakat , kaopat puasa dina bulan romadlon , kalima munggah haji ka Baetulloh “.

Naon sababna Alloh bet marentahkeun zakat? Oh geuning dina eta zakat teh ngabogaan pirang-pirang hikmah jeung manfaat anu loba pikeun kamajuan agama, bangsa katut nagara, lamun mah jelema nu baleunghar saradar kana ngaluarkeun zakat maka pasti nu leutik kabantu kasejahteraanana, nagara bakal kuat .

Tina sawareh Hikmah zakat nyaeta :

1.       Ngajaga kana kahirupan jelema fakir miskin jeung anu teu mampu kana usaha sangkan maranehanana tetep hirup jeung supaya bisa ngaronjatkeun kahirupanana.

2.       Mengkeut hate-hatena papada muslim sangkan aya dina silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangian.

3.       Ngabersihkeun nagara tina pirang-pirang miweuhna bangsat jeung maehan nu geus bukti loba kajadian jelema daek ngabangsat jeung wani ngabunuh teh alatan ku kafakiran.

4.       Ngalatih diri, supaya barahan jeung merangan koret nu ngahalangan kana kamajuan nagara jeung agama
5.       Ngalaksanakeun tugas, lantaran ngancikna tauhid dina ati, Islam nyatana dina raga jeung harta , ikhlas tibana kana rasa jeung rumasa.
6.       Dumeuheus ka Gusti sarta ngala kabagjaan, bari ngajauhan kahinaan
7.       Syukuran kana pamasih Pangeran. Ari ngaran syukuran teh metakeun sagala pamasihan kana mistina.
8.       Nyorang jalan caang, lantaran anu henteu nohonan kamistian disebutna bangsat aturan, ari bangsat lacuna dina poek.

9.       Ngilangkeun sarakah, lantaran sanajan kaboga saampar jagat rasa kurang moal suwung. Jeung henteu kaasup untung jalma anu tambah hartana tapi henteu tambah amal sholehna, kapan umur saban poe ngurangan.

10.   Nulung kanu butuh nalang kanu susah, Oge kudu boga rasa ayana kamajuan teh dorongan anu lalemah.

11.   Ngudag martabat luhur , karana Dawuh Alloh QS Al- IMran ; 112 “ Tetep hina maraneh kabeh, aya dimana bae kajaba anu tuhu kanu Maha Agung satia ka papada manusa.”

12.   Neundeun miraweuj. Dawuh Alloh dina QS An Nahl ;96 “ Naon bae anu aya di maraneh tangtu ruksak jeung beak Tapi nu di titipkeun di kami ( Alloh ) di jamin moal ngurangan sumawona leungit

13.   Ngajaga jeung ngabersihkeun harta . Hadist nerangkeun : Kudu ngaraksa maraneh kana harta maraneh ku zakat.”Dawuh Alloh dina QS Al-A`la ; 14 ;” kacida baragjana jalma anu sok beberesih boh ngabersihkeun awakna atawa hartana .”  Lantaran kaboga anu leuwihan tina satimbangan nisab sok ngabijilkeun kokotor boh tinu boga barang atawa tinu teu boga . Tinu boga jol gumede rasa angkuh asa aing, gede hate jeung wawanen, wani ngahampas ngahina kabatur nu sahandapeun, tatagenan kana harta.

Ari kokotor  nu bijil tinu teu baroga, nimbulkeun hasud jeung dengki, ngangres ngenes kana milikna, leng poek kana bebeneran,  bul timbul hate deleka  ngunek – ngunek ngandung ka keuheul, nyel nyimpen hate karenyeng, les ngiles kamanusaan geus kitu naon deui ngan kari der di adu. Nu beunghar nyadangkeun harta, nu miskin narohkeun pati. Dunya jadi pakalangan, perang ragot pada bocok, malah loba anu paeh patunjang – tunjang, ceunah bejana mah marebutkeun kauntungan tapi buahna kumaha ? nu rugi lain ti dua belah pihakanana kapan pangurus oge tambah baringung, rahayat tambah sarusah nu baleunghar teu lugina, ti peuting kudu caringcing ti beurang tambah karingrang teu aya pisan kasenangan. Nu fakir pinuh panuding bari kabutuhna ngagawing bongan nu beunghar jongjon ngalimed, anu leutik ceceremed, jadi pamarentahna geyebed.

Coba lamun nu beunghar sadar kana Zakat bari dilaksanakeun nurutkeun papagon Islam tangtu masyarakat kerta jeung raharja, asup kana paribahasa hirup Gusti waras abdi, gemah ripah loh jinawi, subur anu mampuh geunah anu lemah, sami –sami pada raos manah, tentrem ayem jeung silih ajenan moal silih kakalakeun, nu beunghar moal hanaang da aya aturanana, nu fakir moal ngitung rugi da sami bakal kabagi  buahna silih eledan, nu beunghar eled ku harta nu fakir eled tanaga.

ALLOH geus ngadawuh dina QS At-Taubat: 60 anu hartina: “Saenya-enyana eta sidekah-sidekah (sidekah-sidekahzjakat) henteu aya lian anging pikeun jelema-jelema fakir (jelema nu eweuh kaboga jeung henteu bisa usaha) jeung pikeun jelema-jelema miskin (jelema aya kabogana jeung boga pausahaan, tapi henteu mahi pikeun kifayahna) jeung pikeun nu ngaruruskeunana. (`Amilin purah ngumpulkeunan ajeung ngabagikeunana meunang bagian saperdalapan, sanajan jelema beunghar) jeung pikeun jelema-jelema nu dililideuk hate-hatena (lantaran hengker keneh imanna, anyar keneh islamna) jeung pikeun jelema beulian nu haying nebus dirina supaya jadi jelema merdika, jeung pikeun jelema-jelema nu baroga hutang lain urut kadorakaan teu kaduga pikeun mayarna, pikeun balanja kaperluan perang sabililah, jeung pikeun Ibnu sabil (putra jalan) (nu nyaraba jauh beakeun bekel); eta teh kawajiban ti ALLOH; ongkoh ari ALLOH teh apan Nu Maha Uninga, tur Nu Maha Wijaksana”.

* Pengurus MWCNU Kertasari dan Sekretaris PC Pagar Nusa Kab. Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here