Ajengan

473

Panungtungan kuring papanggih jeung Ajengan teh can lila, kakara dua taun ka tukang.
Hadena kareret. Da mani ngagentak kuring nitah eureun ka supir teh. Sakitu geus mangtaun-taun teu papanggih, tapi kuring teu pangling meueus-meueus acan ka aki-aki nu leumpang di sisi jalan, ditarumpah, kundang iteuk waregu. Geus rada jauh kaliwatna basa mobil reg eureun teh. Buru- buru kuring turun, berebet lumpat.

Memeh terangeun saha-sahana, kuring nyolongkrong munjungan. nyium pananganana. kawas baheula jaman di pasantren. Da mani jiga nu ngabelelkeun soca atuh melongna teh. nyidikkeun kuring. Tangtu ari lalieun mah, ari sababna jaman di pasantren mah kuring teh lembut keneh naker. Ari ayeuna geus jalugdug jangkung.
“Ke…..ke….. saha tea ieu teh?” saurna.
Ku kuring disebutkeun ngaran kuring, tapi keukeuh bangun teu emuteun keneh.
“Abdi teh kantos masantren kapungkur jaman Jepang di Ajengan teh…” Can oge tamat kuring nerangkeun, anjeun-na nempas manten, “Lailaha ilallah, ieu teh Aden? Yaktos Aden? Masya Allah, hapunten Aden, hapunten. Mama teh kalinglap, ma’lum geus kolot. Masya Allah, sareng atuda kapungkur mah Aden teh alit keneh pisan. Ari ayeuna .. .. Ke dimana ayeuna Aden teh? Kana naon nyepeng damel, parantos sabaraha hiji nya putra?”
Ku kuring atuh didongengkeun kaayaan kuring, Ajengan sabot kuring nyarita teh damelna ngan kekecrek jeung masya allah, alhamdulillah bae.
Sanggeus kuring eureun nyarita. Ajengan nyaurkeun ka ayaanana ku anjeun. Saurna. ayeuna mah geus teu kagungan deui pondok, da diduruk basa jaman pendudukan. Ibu Ajengan atuh geus satengah pikun, sarta teu damangan pisan, Nyi Halimah, putra tunggalna dibawa ku salakina. Teuing ka mana cek beja mah aya di gunung. Malah Ajengan oge kungsi ngalaman ditahan alatan minantu, “Kapan si Udin teh jadi pamingpin gorombolan, Aden,” saur Ajengan teh.
Hanjakal kuring teu bisa lila ngobrol teh. jeung teu bisa ngajak anjeunna kana mobil. Ari sababna, rek mengkol pisan ka jalan jajahan anjeunna teh.
Memeh papisah, song kuring ngasongkeun duit saratus rupia, “Hatur lumayan kanggo ngagaleuh bako,” cek kuring.
Da lila ngado’a heula sanggeus Ajengan narima duit ti kuring teh. Saurna, “Pek Aden, didungakeun ku mama, sing parek rejeki, jauh bala-i, sing jadi jalma nu diridoan ku Pangeran lahir sareng batinna. Mama mah titip teh poma tong tinggal kawajiban agama. Da keur naon atuh manusa hirup di dunya teh, ari rek ninggalkeun ibadah mah. Ngan amal soleh nu beu nang dipake bekel ka kalanggengan mah. Harta banda mah moal beunang dibabawa ka kubur”.
Make ngangres basa kuring tina mobil nempo ka tukang. Ajengan ngajanteng keneh ningalikeun mobil. Najan rada anggang, tapi atra, lambeyna kunyam-kunyem. Keur ngucapkeun doa.
Ras inget ka jaman kuring keur masantren Sarebu kali anjeunna teu sakola. teu meunang didikan universitas, tapi kuring yakin, yen Ajengan urang kampung teh bener-bener jelema pinter, jelema ngulik. Carana ngajar, najan teu make padika beunangna maca tina buku, tapi babari kaharti. Najan remen haok hamprong, tapi dipikaserab ku santri-santri. Malah dianggap papayung ku jalma sakampung. Pamang gihna estu asli, lain beunang nyutat tina buku batur.
Najan kitu, jero sarta ngandung bebeneran. Jembar panalarna, luhur pa nemuna. Cindekna, lain jalma atah-atah. Teu loba ayeuna oge kuring manggihan jalma nu jembar kawas Ajengan. Loba ka nyaho, bari beunang tapakur sorangan. Padoman anjeunna. “Tapakur sajam. leuwih gede gunana, batan salat jungkel-jumpalik genep puluh poe teu make tapakur”.
Heureuyna, cek saliwat mah sok kawas kaleuwihan, tapi mun dilenyepan henteu kaluar tina ajaran agama. Malah sok ngandung siloka jeung pangajaran.
Teu beda jeung heureuyna Kangjeng Nabi Muhammad s.a.w. Dina hiji waktu aya nini-nini ceurik balilihan, pedah dawuhan Nabi, nini-nini mah moal aya di sawarga Nini-nini the midangdam. Da rasana tangtu najan kumaha bae oge dina ahlina moal bisa ka sawarga. Ningali nu midangdam kitu. Nabi imut bari saurna, Teu kudu ceurik,  sabab najan di dunyana geus nini-nini oge, ari geus jadi  ahli sawarga mah ngora deui.” Kakara, repeh nini- nini teh.
Kitu Ajengan oge ari heureuy teh. Cawokah ari ngajar teh.  Beh dieu, kungsi kuring manggih guru-besar cawokah. Prof. Mr. Dr. Hazairin di Fakultas Hukum. Lamun mere conto-conto ngahaja milih conto-conto cawokah. Pokna, “Ku conto-conto nu karitu. mahasiswa teh sok teu babari pohona.
Kitu Ajengan bareto oge. Sarua jeung Hazairin. Padahal, Hazairin mah propesor nu rimbil ku gelar, demi Ajengan, ngambeu sakola ge  ngan nepi ka kelas dua di sakolah desa bejana.
Sacara manusa biasa.  Ajengan teh rea oge kasalahanana. Saperti nu di hareup bakal kapanggih. Saurna oge, ”Ana mah manusa. tempatna salah jeung poho”.
Muga-muga. mun kuring di dieu nyaritakeun Ajengan, boh hadena boh gorengna, moal matak kasibat, malah nambah an rahmat boh keur kuring, boh keur nu macana. Amin.
Disalin dari buku “Dongeng Enteng Ti Pasantren” karya R.A. Affandie (RAF)

1 COMMENT

 1. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  kaleresan tiasa mendakan ieu web.
  sim kuring bade usul.
  katinggalna mah kumaha upami sarengsena ieu bacaan, sateuacan komentar teh aya link kana <>
  kitu panginten…. supados simkuring sareng nu sanesna oge teu icaleun tapak, naon deui nu dibaca.
  hapuntenna, sareng hatur nuhun.
  Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here